Canàries

Informació d'interés

Quota d'inscripció

L'import és de 110,00 € que s'abona en el número de compte bancària que es detallarà en la fitxa tècnica de cadascun dels 4 Campos de Voluntariat Juvenil.

Devolució de quota

Per suspensió o modificació de les condicions essencials del Camp de Voluntariat Juvenil.

Campos en el qual és necessari aportar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual)

• "Joventut *Isorana de Mou"

• "Joves en Moviment 2019"

• "Dinamitzem per la Igualtat"

Informació participants

El/la voluntari/a haurà de portar en incorporar-se al Camp de Voluntariat Juvenil còpia del full d'inscripció, el D.N.I. i la targeta sanitària.

En el moment en el qual es realitze l'ingrés de la quota de participació en el compte bancari corresponent, es considerarà admés/a en el Camp de Voluntariat Juvenil.

Compromís d'els/les participants

1. Treballar desinteressadament les hores estipulades en el projecte durant cinc dies a la setmana.

2. Col·laborar en el desenvolupament de la programació de les activitats d'animació i participar en aquestes.

3. Contribuir a l'organització general del Camp en les tasques pròpies d'aquest. Neteja, menjador, etc.

4. Respectar les diferents creences, ideologies i diferències personals, de tots els participants del Camp.

5. Romandre en el Camp durant el període programat.

6. Respectar les normes de règim interior i de convivència pròpies de cada Camp, que seran entre altres:

◦ Acceptar les indicacions dels responsables de l'activitat.

◦ Compliment dels horaris en general.

◦ No s'utilitzaran vehicles particulars durant el temps de duració del Camp de Voluntariat Juvenil.

◦ No consumir begudes alcohòliques ni drogues.

◦ No s'admetran persones alienes al Camp de Voluntariat Juvenil.

7. Participació activa, col·laboració desinteressada i aportació de valors que suposen l'enriquiment del grup.

8. La no acceptació o incompliment de la norma estipulada, pot donar lloc a l'exclusió immediata del Camp de Voluntariat Juvenil.

Projectes

- “SAVIAZUL” 2023 (18-30 anys)

- “LAS ARENAS” - Adecuación de la zona de prospección del conjunto arqueológico (18-30 años)

- Iguales (18-25 anys)