Camps de voluntariat

Els camps de voluntariat juvenil són una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat. Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: [email protected] i per les nostres xarxes socials.

 

Camps de Voluntariat 2023

Convocatòria "Viu la solidaritat" Camps de Voluntariat 2023

 

- Camps a l'hivern

Inscripció: Des de les 9.00 h. del 7 de novembre, fins al 24 de novembre de 2023.

  • Punxa ací per a inscriure't.

Els Camps organitzats en la Comunitat Valenciana a l'hivern es realitzaran entre el 26 de desembre de 2023 i el 4 de gener de 2024, tindran un preu de 30 € i van dirigits a joves de 18 a 30 anys.

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

  • Serà obligatori disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.
  • Devolució de quotes:

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir en el Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

  1. Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
  2. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
  3. Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

- Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució

- Tràmit telemàtic per a presentar l'autorització per a participar menors

Participa:

Col·laboren:


 

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card