Illes Balears

Informació d'interés

Quota de participació

Per als camps de voluntariat juvenil de les Illes Balears és de 110 € 

Devolució de la quota

Solament es procedirà a la devolució per causes de força major degudament acreditades (suspensió o modificació del camp de voluntariat, malaltia, accident, treball, etc.,)

Compromís del voluntari/a

1. Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpia de cada activitat.

2. Treballar de manera desinteressada les hores estipulades i fent les tasques previstes en el projecte.

3. Respectar les diferents creences ideològiques i religioses així com les diferències personals de tots els participants.

4. Acceptar les indicacions dels responsables de l'activitat. 

5. Contribuir a l'organització general de l'activitat, col·laborant amb els responsables en les tasques de manteniment, cuina, neteja i ordre de la instal·lació.

6. Participar en el desenvolupament de la programació de les activitats d'animació.

7. Complir amb els horaris.

8. No consumir alcohol o qualsevol substància estupefaent.

9. Romandre en l'activitat durant tot el període de duració d'aquesta.

10. No utilitzar vehicles particulars, ni abandonar l'activitat sense avisar al responsable d'aquesta.

11. L'organització es reserva el dret a introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l'activitat.

12. No s'admetran persones alienes a l'activitat

13. L'incompliment d'aquestes normes serà motiu suficient per a excloure a un participant de l'activitat.

Projectes

- Recuperemos s’Alova (18-30 anys)

- Espacio de inclusión (18-30 anys)

- Educación ambiental 2023 (16-17 años)

- Arqueologia al Castillo de Alaró (18-30 anys)

- Eivissual 23 (18-30 anys)

- Fiestas en el barrio (16-17 anys)

 

Autorització de menors