Pais Basc

Información de interés

En la Comunitat Autònoma d'Euskadi la quota a pagar serà de 110 euros.

Renúnci i devolució de quota:

1.- La devolució del preu públic corresponent a la inscripció en els camps de voluntariat juvenil de la Comunitat Autònoma d'Euskadi i a l'estranger es produirà de conformitat amb el que es disposa en l'article 34.6 del Text Refós de la Llei de taxes i preus públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat pel Decret legislatiu 1/2007, d'11 de setembre, és a dir, procedirà la devolució de l'import que corresponga quan, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic, no es realitze l'activitat o no es preste el servei i es complisquen la resta dels requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria.

2.- Quan la causa de la no participació no siga imputable a la pròpia Administració, hauran de verificar-se els següents extrems:

2.1.- Que la causa que impedeix la participació en el camp de voluntariat juvenil siga alguna de les següents circumstàncies:

a) Malaltia o accident del o de la jove que li impedisca assistir al camp de voluntariat juvenil.

b) Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

c) Altres causes de força major, degudament justificades.

Es consideraran causes imputables a la persona obligada al pagament les següents: l'haver remés fora de termini o no haver remés la documentació requerida en l'article 7, punts 2 i 3 de la convocatòria, l'haver aconseguit un treball, haver obtingut mals resultats acadèmics o l'haver aconseguit plaça en algun altre programa d'activitats coincident en dates amb el camp de voluntariat juvenil.

2.2.- Que s'haja presentat, abans de l'inici del camp la fulla de renúncia a plaça de camp de voluntariat juvenil (annex III de la convocatòria), dirigida a la directora de Joventut del Departament d'Igualtat, Justícia i Polítiques Socials, emplenada i signada.

La fulla de renúncia està disponible també en l'apartat de camps de voluntariat juvenil del portal www.gazteaukera.euskadi.eus. La documentació s'haurà de remetre a [email protected]

2.3.- La persona que desitge sol·licitar la devolució de quota deurà, a més, presentar, abans del 30 de setembre de 2022, els següents documents:

a) Full de sol·licitud de devolució de quota (annex IV de la convocatòria), emplenada i signada.

b) Justificació fefaent de la circumstància que impedeix la participació en el camp de voluntariat, expedida, quan així procedisca, per l'organisme públic que corresponga.

c) L'òrgan instructor d'aquest procediment podrà consultar les dades de tercer si aqueixa informació ja constara en els seus arxius, llevat que l'interessat s'opose a això. En cas d'oposició, s'haurà d'aportar-se la fulla d'alta de dades de tercer (persona inscrita en el camp de voluntariat juvenil) degudament emplenada i signada, que s'hi haja en la següent adreça:

https:///www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorizados/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

Tant el full de sol·licitud de devolució de quota com la fulla d'alta de dades de tercer estan disponibles en l'apartat camps de voluntariat juvenil del portal jove www.gazteaukera.euskadi.eus.

3.- Una vegada iniciada la participació de l'o de la jove en el camp de voluntariat juvenil, únicament es retornarà la quota en casos de força major degudament justificada. En aquests supòsits, es retornarà la part proporcional corresponent als dies no gaudits, que hauran de suposar, com a mínim, el 50% de la duració del torn del camp de voluntariat.

4.- Les sol·licituds de devolució de quota seran resoltes per la directora de Joventut del Departament d'Igualtat, Justícia i Polítiques Socials en un termini de dos mesos (2 mesos) a comptar des de la data de presentació.

Projectes

- Parque de Zugastieta – Legado minero y parque de Esculturas

- Otxarkoaga, contigo (16-21 anys)

- Lemoatxa 1937 (18-26 anys)

- Dinamización en la Residencia Uribarren Abaroa (I) (18-26 anys)

- Dinamización en la Residencia Uribarren Abaroa (II) (18-26 anys)

- Intercambio entre generaciones en la Residencia Mizpirualde de Bergara (18-26 anys)

- Tejiendo Muxika (14-17 anys)

- Murales (Participa-crea)tivos (14-17 anys)

- Erandio: patrimonio histórico y natural (16-21 anys)

- ¿De dónde venía el asfalto? Recuperación de la fábrica de asfaltos de San Ildefonso de Korres (14-17 anys)

- Creando espacios inclusivos (18-26 anys)

 

Autorització de menors