Extremadura

Informació d'interés

En la Comunitat Autònoma d'Extremadura la quota a pagar serà de 110 euros.
L'Institut de la Joventut d'Extremadura no envia confirmació d'admissió al camp. Qualsevol participant que abone la quota està admés/a a el camp, sempre que complisca el requisit de l'edat.
Documents que haurà de portar el voluntari/a en el moment de la incorporació al camp:
-Document nacional d'identitat o document equivalent.
-Targeta de la Seguretat Social o document equivalent.
Es procedirà a la devolució de quota en els següents casos:
a) D'ofici, en cas de suspensió del camp per part de l'Administració. 
b) Prèvia sol·licitud de l'interessat en els casos de:
1.Defunció del sol·licitant o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
2.Accident o malaltia del sol·licitant que impedisca la participació en el camp de treball.
Projectes

- Art Brut (18-30 anys)

- Festival de Teatro Clásico de Mérida (18-30 anys)

- Las cuevas de Fuentes de León (18-30 anys)

- San Gil (18-30 anys)

- Yacimiento arqueológica de Mérida (18-30 anys)